Kirke- og kulturmedarbejder


Opslag af ny stilling:

Sankt Jakobs Kirke opretter pr. 1. jan. 2018 en ny stilling som Kirke- og kulturmedarbejder. Stillingen er foreløbigt et års ansættelse, og i løbet af 2018 afgøres om funktionen skal gøres til en fast stilling.

Stillingen er på 37 timer ugentligt med mulighed for deltid. Som en kirkelig arbejdsplads må der forventes arbejde på helligdage, i weekends og lejlighedsvist om aftenen.

 

Sankt Jakobs Kirkes vision:

·        en imødekommende kirke båret af det kristne budskab, hvor menigheden kan opleve et trygt og omsorgsfuldt fællesskab både i kirke og sognegård.

·        et mangfoldigt fællesskab på tværs af alle generationer båret af frivillighed og med fokus på gudstjeneste, undervisning, sang og musik.

 

Kirke- og kulturmedarbejderen skal på selvstændig vis styrke kirkens profil ved at understøtte de eksisterende aktiviteter og bygge bro mellem babyrytmikken og børne- og familiegudstjenester. Medarbejderen skal pædagogisk assistere præsternes konfirmandundervisning og understøtte kontakten til kirkens tilknyttede korps, og vil få medansvar for de kirkelige aktiviteters synliggørelse.

Kirke-kulturmedarbejderen skal i samråd med menighedsråd, præster og kirkens ansatte udvikle særskilte aktiviteter til kirkens voksne målgruppe og styrke det diakonale arbejde. Et mål er også at skabe nye samarbejdspartnere med Østerbros foreningsliv, og herunder koordinere det frivillige arbejde.

Kirke-kulturmedarbejderen vil lejlighedsvis have kirketjeneste, og skal være indstillet på at assistere kirkens øvrige medarbejdere.

Sankt Jakobs Kirke er en aktiv og travl kirke, og vi lægger stor vægt på et godt samarbejdsklima, en respektfuld og værdig omgangstone, og hjælpsomhed mellem alle funktioner når det påkræves.

Der stilles krav til selvstændighed, og Kirke-kulturmedarbejderen forventes at blive en central medarbejder for kirkens liv og vækst.

 

Vi ønsker en person, som:

Ø  har faglige kvalifikationer inden for pædagogik og undervisning

Ø  har erfaring med at arrangere og afvikle større arrangementer

Ø  vil deltage aktivt og omsorgsfuldt blandt kirkens frivillige

Ø  er udadvendt, initiativrig og god til at skabe relationer

Ø  er en samarbejdsorienteret holdspiller på tværs af faggrænser

 

Vi tilbyder:

- medindflydelse på egen hverdag og udvikling af opgaverne
- gode og dynamiske kolleger
- et kirkeliv med masser af aktivitet og fællesskab
- smukke omgivelser midt i byen
- et driftssikkert og nysgerrigt menighedsråd

 

Ansættelsen vil ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-- fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgernes kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 300.584 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Aftale om lønindplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og kirkekultur.nu.

Der indhentes børneattest.

 

Ansøgning vedhæftet CV sendes via mail til 7044fortrolig@sogn.dk mærket KIRKU i emnefeltet. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 6., 7. og 8. november 2017.
Sidste ansøgningsfrist er torsdag den 20. oktober 2017.
Ansættelse fra 1. jan. 2018.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
kontaktperson Jonas de Neergaard og kirkens præster.

 

Ansættelsesstedet er:

Sankt Jakobs Kirke
Østerbrogade 59
DK-2100 København Ø
Tlf.: 35380494